คู่มือการ Create Account บน Smartermail

คู่มือการ Create Account บน Smartermail
สามารถทำด้วยตนเองผ่าน Account Primary Admin ของท่านได้เลยค่ะ
 
Go to SmarterMail at here : http://mail.domainname.xxx
 
 
 
1. Once logged in, click > “Settings” button on tab left hand
2. On the left hand menu pane, select > +Domain Settings and choose  > “Users
3. Click “New” button to create User
 
 
4. a. Username – Insert the email’s username
    b. Password – Insert your password by following these rules
       1) The password must contain at least 8 characters (and can be up to 32 characters long)
       2) The password can not contain the email prefix in its exact form. For instance, if your email               address were john@yourdomain.com, then your password can not contain the word "john"
       3) The password must contain at least one alphabet (A-Z at least 1 character , a-z at least 1  character), and at least one  numeral (0-9)
   c. Confirm password – re-type the password
   d. Display name – This is the name you want the recipient to see
   e. Mailbox Size Limit – The limited size of mailbox of the account you are creating. To avoid
       the mailbox getting full, you may insert this value as 0
 
5. Click “Save
 
All the remaining fields could be leave as default.
 

Add Feedback